En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, pel qual es deroga la directiva 95/46/CE (d’ara endavant, RGPD), de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (en endavant, LSSI-CE) i de la Llei Orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, Petrolis independents SL (en endavant, Petrolis) garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin els nostres clients, d’acord amb allò que disposa el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

La Política de Protecció de Dades de Petrolis descansa en el principi de responsabilitat proactiva, segons el qual el responsable del’ ractament és responsable de l’acompliment del marc normatiu i jurisprudencial, sent capaç de demostrar-davant les autoritats de control corresponents.

Les dades facilitades seran tractades en els termes establerts en el RGPD, en aquest sentit Petrolis ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers, exposats a continuació. No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Responsable del tractament: Qui som?

Denominación: Petrolis Independents SL
CIF: B66119082
Actividad: Comercialització al detall de carburants i combustibles genèrics per assortir vehicles, olis i greixos
Dirección: C/Colom, 389. 08223, Terrassa, Barcelona
Teléfono: 937 369 696
Correo electrónico: info@petrolisindependents.cat

Finalitat del tractament: Per a què farem servir les seves dades?

Totes les dades facilitades pels nostres clients i/o visitants al web de Petrolis o al seu personal, seran incloses en registre d’activitats de tractament de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de Petrolis, imprescindibles per a prestar els serveis sol·licitats pels usuaris, o per resoldre els dubtes o qüestions plantejades pels nostres visitants. La nostra política és no elaborar perfils sobre els usuaris dels nostres serveis.

Legitimitat del tractament: Per a què necessitem les seves dades?

Relació contractual: És la que s’aplica quan compra un dels nostres productes o contracta algun dels nostres serveis.
Interès legítim: Per atendre les consultes i reclamacions que ens plantegi i per gestionar el cobrament de les quantitats degudes.
El seu consentiment: Si és usuari de la nostra web, mitjançant la marcació de la casella que figura en el formulari de contacte, ens autoritza a que li remetem les comunicacions necessàries per donar resposta a la consulta o sol·licitud d’informació plantejada.

Destinataris: ¿Amb qui compartim les seves dades?

No cedim les seves dades personals a ningú, a excepció d’aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les seves dades personals amb motiu de l’acompliment d’alguna llei. Per posar un exemple, la Llei Tributària obliga a facilitar a l’Agència Tributària determinada informació sobre operacions econòmiques que superin una determinada quantitat.

En el cas que, al marge dels supòsits comentats, necessitem donar a conèixer la seva informació personal a d’altres entitats, li demanarem prèviament el seu permís a través d’opcions clares que li permetran decidir a això.

Comunicació: ¿A on podríem enviar les seves dades?

Es realitzarà UNA transferència internacional de dades, en cas que hagiu marcat la casella d’ «Autoritzo Petrolis a enviar-me informació que pugui ser del meu interès per al compliment de l’RGPD» durant la signatura del contracte. L’encarregat del tractament és MailChimp, amb nom fiscal «The Rocket Science Group LLC» i seu a Geòrgia, Estats Units, el qual s’emmarca dins d’unes condicions equivalents a l’RGPD segons l’Escut de Privacitat EU-US (EU-US Privacy Shield Framework). Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat a dit encarregat, escrivint-a l’adreça dpo@mailchimp.com o escrivint-nos a nosaltres a l’adreça info@petrolisindependents.cat.

En cas de NO haver signat contracte amb nosaltres o NO haver marcat la casella indicada, no farem transferències internacionals de les teves dades.

Conservació: ¿Quna temps conservarem les seves dades?

Només conservarem les seves dades personals durant el temps que sigui necessari per assolir les finalitats per a les quals van ser recollides. A l’hora de determinar l’oportú període de conservació, examinem els riscos que comporta el tractament, així com les nostres obligacions contractuals, legals i normatives, les polítiques internes de conservació de dades i els nostres interessos de negoci legítims descrits en el present Avís de Privadesa i política de galetes.

En aquest sentit, Petrolis conservarà les dades personals un cop acabada la seva relació amb vosaltres, degudament bloquejades, durant el termini de prescripció de les accions que puguin derivar de la relació mantinguda amb l’interessat.

Un cop bloquejades, les seves dades seran inaccessibles per a Petrolis, i no seran tractats excepte per a la seva posada a disposició a les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes dels tractaments, així com per a l’exercici i defensa de reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Seguretat: ¿Com protegirem les seves dades?

Fem servir tots els esforços raonables per mantenir la confidencialitat de la informació personal que es tracti en els nostres sistemes. Mantenim estrictes nivells de seguretat per protegir les dades de caràcter personal que processem enfront de pèrdues fortuïtes i a accessos, tractaments o revelacions no autoritzades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa i els riscos a què estan exposades les dades. Tanmateix, no podem responsabilitzar-nos de l’ús que vostè faci de les dades (inclosa la d’usuari i contrasenya) que utilitzi al nostre web. El nostre personal segueix estrictes normes de privacitat i en el cas que contractem a tercers per a prestar serveis de suport, els exigim que acatin les mateixes normes i ens permetin auditarles per verificar el seu compliment.

Els seus drets: ¿Quins drets puc exercir com a interessat?

L’informen que podrà exercir els següents drets:

Dret d’accés a les seves dades personals, per saber quines estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament portades a terme amb elles
Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacte
Dret de supressió de les seves dades personals, quan això sigui possible (per exemple, per imperatiu legal)
Dret de limitació del tractament de les seves dades personals quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa, en aquest cas, podrem conservar-los per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
Dret d’oposició a el tractament de les seves dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al tractament de les indicades sigui el nostre interès legítim. Petrolis deixarà de tractar les seves dades llevat que tingui un interès legítim o sigui necessari per a la defensa de reclamacions.
Dret a la portabilitat de les dades, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament sigui l’existència d’una relació contractual o el seu consentiment.
Dret a revocar el consentiment atorgat a Petrolis

Per a exercir els seus drets pot fer-ho de manera gratïta i en qualsevol moment, contactant amb nosaltres a la següent adreça:

Para ejercitar sus derechos, puede hacerlo de manera gratuita y en cualquier momento, contactando con nosotros en la dirección C/Colom, 389. 08223, Terrassa, Barcelona o mitjançant el correu info@petrolisindependents.cat., adjuntant una còpia del seu DNI.

Tutela de drets: On pot formular una reclamació?

En el cas que entengui que els seus drets han estat desatesos per la nostra entitat, pot formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d’algun dels mitjans següents:

.- Seu electrònica: https://www.aepd.es
.- Correu postal: Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid
.- Telèfons: 901.100.099 y 912.663.517

Formular una reclamació a la Agencia Española de Protección de Datos no comporta cap cost i no és necessària l’assistència d’advocat ni procurador.

Actualizacions: ¿Quins canvis es poden produir en aquesta Política de Privacitat?

Petrolis es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que puguin afectar-ne el compliment.